top of page

ANTECEDENT CONCEPTUALS

Un grup amb història
Logo SINTE colores planos.png
Des de la seva constitució es poden distingir tres grans etapes en el desenvolupament conceptual del grup: inicis del grup, consolidació i etapa actual. 

1) Inicis del grup

1990-1994. Es llegeixen les primeres tesis del grup que, juntament amb el projecte de recerca conjunt que en aquells moments es desenvolupa, es plantegen dues preguntes que no estaven encara resoltes: Com influeixen determinades estratègies de E-A en l'aprenentatge significatiu dels estudiants? i Quines són les estratègies d'ensenyament i d'aprenentatge més eficaços? 

Els resultats ens permeten afirmar que allò determina
nt no són les estratègies utilitzades per professors i alumnes sinó les condicions de la situació en què aquestes estratègies es posen en marxa. Això ens permet introduir la noció d'ús estratègic

2) Consolidació

1995-1999. Impacte dels resultats de les pròpies cerques en la redefinició del marc conceptual de referència.
D'acord amb la noció d'ús estratègic els projectes desenvolupats en aquest període tenen per objectiu discernir quines són les condicions que en diferents contextos educatius influeixen sobre l'ús d'estratègies, és a dir, quan, com i perquè es fa un ús més o menys estratègic dels procediments per a aprendre. 
Els resultats d'aquests treballs apunten a constel·lacions de condicions que defineixen el que hem denominat contextos estratègics i al mateix temps posen de manifest les relacions entre els contextos i les representacions mentals dels diferents actors, sobretot aquelles representacions implícites i poc modificables que fan molt difícils els canvis a l'hora d'aprendre. Determinades ajudes i els canvis en l'avaluació dels aprenentatges es perfilen com a elements claus en els contextos més estratègics.
Desarrollador(a) de aplicaciones

3) Etapa actual

2000-2006. Estudis sobre contextos estratègics. En aquesta etapa, les preguntes, de manera coherent amb el que acabem de comentar, es dirigeixen a aclarir quines són les representacions que es construeixen i que s'activen en contextos d'aprenentatge estratègics a diferència de les quals es posen en marxa en contextos menys estratègics o més mecànics.
Els resultats dels quals disposem fins al moment apunten a l'existència de discrepàncies importants i poc conscients entre les intencions explícites, les representacions implícites i l'actuació tant de professors com d'estudiants i alumnes.

2007-2012. Competències. En aquest període, dos nous conceptes se sumen al nostre model, la idea de competència, com el conjunt de coneixements i estratègies capaces de resoldre problemes prototípicos i emergents, col·locant-se l'èmfasi, no tant l'un llistat de competències de diferent tipus, sinó en la identificació de problemes rellevants enfront dels quals mostrar la competència. I el constructe d'aprenentatge, ensenyament i avaluació “autèntics”, és a dir enfilats en contextos reals, funcionals i socialitzadors.

2012- actualitat. Identitats i trajectòries. Una mica abans del 2012 el concepte d'identitat s'incorpora amb força en les nostres recerques; primer com una variable més que influeix en la presa de decisions estratègiques, però gradualment com una noció nuclear que organitza les interaccions amb l'entorn. En aquest sentit s'inicien nous projectes i publicacions que tenen en la identitat de l'aprenent, del docent, de l'investigador, del director de centre, de l'emprenedor, etc., el seu focus principal.
bottom of page